HOME HOME ABOUT ABOUT CHURCH CHURCH BOOKS BOOKS AUDIO AUDIO VIDEO VIDEO BUSINESS BUSINESS GALLERY GALLERY CONTACT CONTACT LINKS LINKS E-MAIL E-MAIL

THAUM YEXUS ROV LOS ZAUM OB

Mathais 16:27 Thaum Neeg Leejtub los, Nws muaj Leejtxiv lub hwjchim ci ntsa iab, thiab Nws cov timtswv yuav nrog Nws los, thiab Nws yuav muab nqi zog rau txhua tus raws li tes haujlwm uas lawv tau ua lawm. Mathais 24:27 Rau qhov thaum Neetub los, yuav zoo ib yam xob laim tim hnub tuaj ci mus txog rau sab hnub poob. Mathais 24:30 Thaum ntawd yuav muaj lub cim tshwm saum nruabntug qhia tias, Neeg Leejtub tabtom los. Txhua haivneeg hauv qabntuj no yuav nroo ntsoog qees nrog txog kev tu siab thaum lawv pom Neeg Leejtub nrog huab nrog cua los, Nws lub hwjchim ci ntsa iab. Mathais 25: Thaum Neeg Leejtub los ua vajntxwv yuav muaj cov timtswv nrog Nws los, Nws yuav zaum saum lub zwmtxwv uas ci ntsa iab. Tshwmsim 1:7 Nej sim ntsia saib Nws nrog huab nrog cua los, txhua tus lub qhov muag yuav pom Nws, txawm yog cov neeg uas xuas hmuv nkaug Nws los puavleej yuav pom Nws. Txhua haivneeg hauv qabntuj no yuav qua qw ntsoog qees.

Xh. Nyiajsuav Lauj

   (559) 341- 1303 tshwmsim@vajtswv.com Kuv yog Nyiajsuav Vajtswv coj kuv los cuag Nws thaum lub plaub hli 1977 nyob rau Littlerock Arkansas. Kuv ua kevcai rausdej nyob rau Demoines, IA lub ib hli 1978. Phau Tshwmsim yog ib phau uas neeg tsis paub thiab tsis nkag siab txog. Phau ntawv no yog phau uas Tswv Yexus qhia tias peb yuav ua li cas thiaj li tau txoj kev cawmdim tiag. Thiab yog peb hnov thiab ua raws li, peb yuav tau koobhmoov. Kuv xav kom peb cov kwvtij Hmoob tau tej koobhmoov uas Vajtswv twb npaj tseg rau peb lawm.
TSHWMSIM TSHWMSIM TSHWMSIM Hmong World Hmong World Christian Resource Christian Resource Christian Resource Yexus Hu Yexus Hu Nthuav Tshwmsim Nthuav Tshwmsim Tshooj 1 Tshooj 1 Tshooj 2 Tshooj 2 Tshooj 3 Tshooj 3 Xaus 7 pawgntseeg Xaus 7 pawgntseeg Tshooj 4 Tshooj 4 Tshooj 5 Tshooj 5 Tshooj 6 Tshooj 6